• My ResearcherID , and Google scholar .
   Congjun Wu's publications and preprints:

  1. Zhiming Pan, Chen Lu, Fan Yang, Congjun Wu
   Effect of Rare-earth Element Substitution in Superconducting R3Ni2O7 Under Pressure
   arXiv:2309.06173
   .

  2. J. Y. Shen, C. Y. Shi, Z. M. Pan, L. L. Ju, M. D. Dong, G. F. Chen, Y. C. Zhang, J. K. Yuan, CongJun Wu, Y. W. Xie, J. Wu
   Reentrance of interface superconductivity in a high-Tc cuprate heterostructure
   Nat Commun 14, 7290 (2023).
   See pdf file

  3. Chen Lu, Zhiming Pan, Fan Yang, Congjun Wu
   Interplay of two Eg orbitals in Superconducting La3Ni2O7 Under Pressure
   arXiv:2310.02915
   .

  4. Tian Le, Zhiming Pan, Zhuokai Xu, Jinjin Liu, Jialu Wang, Zhefeng Lou, Zhiwei Wang, Yugui Yao, Congjun Wu, Xiao Lin
   Evidence for chiral superconductivity in Kagome superconductor CsV3Sb5
   arXiv:2309.00264
   .

  5. Xing-Zhou Qu, Dai-Wei Qu, Jialin Chen, Congjun Wu, Fan Yang, Wei Li, Gang Su
   Bilayer t-J-J⊥ Model and Magnetically Mediated Pairing in the Pressurized Nickelate La3Ni2O7
   Phys. Rev. Lett. 132, 036502 (2024)
   . See pdf file

  6. Chen Lu, Zhiming Pan, Fan Yang, Congjun Wu
   Interlayer coupling driven high-temperature superconductivity in La3Ni2O7 under pressure
   arXiv:2307.14965
   .

  7. Han Xu, Xiang Li, Zhichao Zhou, Xin Wang, Lei Wang, Congjun Wu, Yu Wang
   Trion states and quantum criticality of attractive SU(3) Dirac fermions
   Physical Review Research, 5(2), 023180 (2023).
   . See pdf file

  8. Zhiming Pan, Congjun Wu
   Excitonic topological order in the moat-band physics
   SCIB 2194 (2023)
   . See pdf file

  9. Yu-Bo Liu, Jing Zhou, Congjun Wu, Fan Yang
   Charge-4e superconductivity and chiral metal in 45°-twisted bilayer cuprates and related bilayers
   Nat Commun 14, 7926 (2023).
   . See pdf file

  10. Han Xu, Congjun Wu, Yu Wang
   Nonzero angular momentum density wave phases in SU(N) fermions with singlet-bond and triplet-current interactions
   Phys. Rev. B 106, 195137 (2022)
   . See pdf file

  11. Xiao-Qiong Wang, Guang-Quan Luo, Jin-Yu Liu, Guan-Hua Huang, Zi-Xiang Li, Congjun Wu, Andreas Hemmerich, Zhi-Fang Xu
   Evidence for Quantum Stripe Ordering in a Triangular Optical Lattice
   Phys. Rev. Lett. 131, 226001 (2023)
   . See pdf file

  12. Shenglong Xu, Congjun Wu
   Orbital-Active Dirac Materials from the Symmetry Principle
   Quantum Front 1, 24 (2022).
   See pdf file

  13. Zhiming Pan, Chen Lu, Fan Yang, Congjun Wu
   Frustrated superconductivity and "charge-6e" ordering
   arXiv:2209.13745
   .

  14. Da Wang, Qiang-Hua Wang, Congjun Wu
   Symmetry Constraints on Direct-Current Josephson Diodes
   arXiv:2209.12646
   .

  15. Congjun Wu
   Electromagnetic way to derive basic relativistic transformations
   arXiv:2209.07466 .

  16. Congjun Wu
   Symmetry principle in condensed matter physics (I).
   "A Festschrift in Honor of the C N Yang Centenary,Scientific Papers", page 413-473 (2022)
   . See pdf file

  17. Tao Xiang, Congjun Wu
   D-wave Superconductivity.
   Cambridge University Press(2022). See link .

  18. Gang Chen, Congjun Wu
   Multiflavor Mott insulators in quantum materials and ultracold atoms
   npj Quantum Mater. 9, 1 (2024)
   . See pdf file

  19. Chen Lu, Lun-Hui Hu, Yu Wang, Fan Yang, Congjun Wu
   Two-orbital model for possible superconductivity pairing mechanism in nickelates
   Phys. Rev. B 105, 054516(2022)
   . See pdf file

  20. Hua Chen, Congjun Wu, X. C. Xie
   Emergent Weyl Fermions in an Orbital Multipolar Ordering Phase
   Phys. Rev. B 105, 205132(2022)
   . See pdf file

  21. Zhaochen Liu, Jing Wang, Congjun Wu,
   Planar magnetic texture on the surface of a topological insulator
   Physical Review B 106, 035134 (2022)
   . See pdf file

  22. Nathan J. McLaughlin, Hailong Wang, Mengqi Huang, Eric Lee-Wong, Lunhui Hu, Hanyi Lu, Gerald Q. Yan, Genda Gu, Congjun Wu, Yi-Zhuang You, and Chunhui Rita Du,
   Strong Correlation Between Superconductivity and Ferromagnetism in an Fe-Chalcogenide Superconductor
   Nano Lett. 2021, 21, 17, 7277–7283 (2021)
   . See pdf file

  23. Jiale Yuan, Han Cai, Congjun Wu, Shi-Yao Zhu, Ren-Bao Liu, and Da-Wei Wang
   Unification of valley and anomalous Hall effects in a strained lattice
   Phys. Rev. B 104, 035410(2021)
   . See pdf file

  24. Meng Zeng, Lun-hui Hu, Hong-Ye Hu, Yi-Zhuang You Congjun Wu,
   High-order time-reversal symmetry breaking normal state
   Sci. China Phys. Mech. Astron. 67, 237411 (2024).
   See pdf file

  25. Rui-Ying Mao, Da Wang, Congjun Wu, Qiang-Hua Wang
   Magnetotransport in overdoped La2-xSrxCuO4: a Fermi liquid approach
   Phys. Rev. B 104, 024501(2021)
   . See pdf file

  26. Zhiqiang Gao, Congjun Wu
   Exceptional Symmetry of G2 in Spin-3/2 Fermion Systems
   arXiv:2010.14126
   .

  27. Chao Xu, Wang Yang, Congjun Wu
   Superconducting junction with tri-component gap functions
   Phys. Rev. B 108, 094509 (2023)
   . See pdf file

  28. Zi Cai, Congjun Wu
   Symplectic ferromagnetism and phase transitions in multi-component fermionic systems
   arXiv:2003.08566
   .

  29. Han Xu, Yu Wang, Zhichao Zhou Congjun Wu
   Mott insulating states of the anisotropic SU(4) Dirac fermions
   arxiv:1912.11791
   .

  30. Lun-Hui Hu, Rui-Xing Zhang, Fu-Chun Zhang Congjun Wu
   Interacting topological mirror excitonic insulator in one dimension
   Phys. Rev. B 102, 235115 (2020)
   . See pdf file

  31. Congjun Wu
   Quaternion, harmonic oscillator, and high-dimensional topological states
   arxiv:1910.09678
   . See pdf file
   Chapter 4 for Memorial Volume for Shoucheng Zhang,World Scientific Pub Co Inc (September 14, 2021)

  32. J. R. Leonard, Lunhui Hu, A. A. High, A. T. Hammack, Congjun Wu, L. V. Butov, K. L. Campman, A. C. Gossard
   Moire pattern of interference dislocations in condensate of indirect excitons
   Nat. Comm. 12, 1175 (2021)
   . see pdf file

  33. Lun-hui Hu Congjun Wu
   Two-band model for magnetism and superconductivity in nickelates
   Phys. Rev. Research 1, 032046(R) (2019)
   . see pdf file

  34. N. Zaki, G. Gu, A. M. Tsvelik, Congjun Wu, P. D. Johnson
   Time Reversal Symmetry Breaking in the Fe-Chalcogenide Superconductors
   PNAS 118, e2007241118 (2021)
   . see pdf file .

  35. Da Wang, Lei Wang Congjun Wu
   Slater and Mott insulating states in the SU(6) Hubbard model
   Phys. Rev. B 100, 115155 (2019)
   . see pdf file

  36. Lun-hui Hu, P. D. Johnson, Congjun Wu
   Pairing symmetry and topological surface state in iron-chalcogenide superconductors
   Phys. Rev. Research 2, 022021(R)
   . see pdf file

  37. Gang Li, Werner Hanke, Ewelina M. Hankiewicz, Felix Reis, Joerg Schaefer, Ralph Claessen, Congjun Wu , Ronny Thomale
   Theoretical paradigm for the quantum spin Hall effect at high temperatures
   Phys. Rev. B 98, 165146 (2018)
   . see pdf file

  38. Tianxing Ma, Da Wang, Congjun Wu
   Doping-driven Antiferromagnetic Insulator - Superconductor Transition: a Quantum Monte Carlo Study
   Phys. Rev. B 106, 054510(2022)
   . see pdf file

  39. Yuanping Chen, Shenglong Xu, Yuee Xie, Chengyong Zhong, Congjun Wu, S. B. Zhang
   Ferromagnetism and Wigner crystallization in Kagome graphene and its relatives
   Phys. Rev. B 98, 035135 (2018)
   . see pdf file

  40. Zhichao Zhou, Congjun Wu , Yu Wang
   Mott transition in the square-lattice SU(4) fermionic Hubbard model with a \pi-flux gauge field
   Phys. Rev. B 97, 195122 (2018)
   . see pdf file

  41. Xiang-Fa Zhou, Congjun Wu, Guang-Can Guo, Ruquan Wang, Han Pu, Zheng-Wei Zhou
   Synthetic Landau levels and spinor vortex matter on Haldane spherical surface with magnetic monopole
   Phys. Rev. Lett. 120, 130402 (2018)
   . see pdf file

  42. Chao Xu, Jianda Wu Congjun Wu
   A Quantized Inter-level Character in Quantum Systems
   Phys. Rev. A 97, 032124 (2018)
   . see pdf file

  43. Wang Yang, Chao Xu, Congjun Wu
   Single branch of chiral Majorana modes from doubly degenerate Fermi surfaces
   Phys. Rev. Research 2, 042047(R) (2020)
   . see pdf file

  44. Wang Yang, Tao Xiang, Congjun Wu
   Majorana surface modes of nodal topological pairings in spin-3/2 semi-metals
   Phys. Rev. B 96, 144514 (2017)
   , see pdf file

  45. Shenglong Xu, Julio Barreiro, Yu Wang, Congjun Wu
   Interaction effects from the parity of N in SU(N) symmetric fermion lattice systems
   Phys. Rev. Lett. 121, 167205 (2018)
   , see pdf file

  46. Zhe Wang, Jianda Wu, Wang Yang, Anup Kumar Bera, Dmytro Kamenskyi, A.T.M. Nazmul Islam, Shenglong Xu, Joseph Matthew Law, Bella Lake, Congjun Wu, Alois Loidl
   Experimental Observation of Bethe Strings arXiv:1706.04181.
   Published on Nature 554, 219 (2018). t .

  47. Shenglong Xu, Congjun Wu
   Space-time crystal and space-time group
   Phys. Rev. Lett. 120, 096401 (2018) . See pdf file .

  48. Wang Yang, Jianda Wu, Shenglong Xu, Zhe Wang Congjun Wu
   One-dimensional quantum spin dynamics of Bethe string states,
   Phys. Rev. B 100, 184406 (2019) . See pdf file .

  49. Zhichao Zhou, Da Wang Congjun Wu, Yu Wang
   Finite-temperature valence-bond-solid transitions and thermodynamic properties of interacting SU(2N) Dirac fermions,
   Phys. Rev. B 95, 085128(2017)
   , see pdf file ,

  50. Jianda Wu, Wang Yang, Congjun Wu, Qimiao Si
   Quantum Critical Dynamics at Nonzero Temperatures in a Model for Insulating Magnets and Implications for TlCuCl$_3$
   Phys. Rev. B 97, 224405 (2018)
   , see pdf file .

  51. Guang Yang, Shenglong Xu, Wei Zhang, Tianxing Ma, Congjun Wu
   Room temperature magnetism on the zigzag edges of phosphorene nanoribbons
   Phys. Rev. B 94, 075106 (2016)
   , see pdf file .

  52. Zhong-chao Wei, Congjun Wu , Yi Li, Shi-Wei Zhang, Tao Xiang
   Majorana Positivity and the Fermion sign problem of Quantum Monte Carlo Simulations
   Phys. Rev. Lett. 116, 250601 (2016)
   . See pdf file .

  53. Zhichao Zhou, Da Wang, Zi Yang Meng, Yu Wang, Congjun Wu ,
   Mott insulating states and quantum phase transitions of correlated SU(2N) Dirac fermions
   Phys. Rev. B 93, 245157 (2016)
   . See pdf file

  54. Zhe Wang, Jianda Wu, Shenglong Xu, Wang Yang, Congjun Wu , Anup Kumar Bera, A. T. M. Nazmul Islam, Bella Lake, Dmytro Kamenskyi, Papori Gogoi, Hans Engelkamp, Alois Loidl, Joachim Deisenhofer,
   Deconfining spinon excitations of an XXZ quantum antiferromagnet in a transverse magnetic field
   Phys. Rev. B 94, 125130 (2016)
   , See pdf file

  55. Jianda Wu, Fei Zhou, Congjun Wu,
   Quantum Criticality of the Two-dimensional Bose Gas with the Lifshitz dispersion
   Phys. Rev. B 96, 085140 (2017)
   , See pdf file

  56. Jhih-Shih You, I-Kang Liu, Daw-Wei Wang, Shih-Chuan Gou, Congjun Wu,
   Unconventional Bose-Einstein Condensations of Two-species Bosons in the $p$-orbital Bands in Optical lattice
   Phys. Rev. A 93, 053623 (2016)
   . See pdf file .

  57. Wang Yang, Yi Li, Congjun Wu,
   Topological septet pairing with spin-3/2 fermions -- high partial-wave channel counterpart of the $^3$He-B phase
   Phys. Rev. Lett. 117, 075301(2016)
   . See pdf file .

  58. Xiang-Fa Zhou, Zheng-Wei Zhou, Congjun Wu, Guang-Can Guo
   The in-plane gradient magnetic field induced vortex lattices in spin-orbit coupled Bose-Einstein condensations
   Phys. Rev. A 91, 033603 (2015)
   . See pdf file .

  59. Yi Li, Congjun Wu,
   Unconventional symmetries of Fermi liquid and Cooper pairing properties with electric and magnetic dipolar fermions (topical review)
   J. Phys.: Condens. Matter 26 493203 (2014) . See pdf file.

  60. Shenglong Xu, Yi Li, Congjun Wu
   Sign-Problem-Free Quantum Monte Carlo Study on Thermodynamic Properties and Magnetic Phase Transitions in Orbital-Active Itinerant Ferromagnets
   Phys. Rev. X 5, 021032, (2015) .

  61. Zhichao Zhou, Zi Cai, Congjun Wu, Yu Wang
   Quantum Monte Carlo simulation of thermodynamic properties of SU(2N) ultracold fermions in optical lattices
   Phys. Rev. B 90, 235139 (2014) . See pdf file.

  62. Da Wang, Shenglong Xu, Yu Wang, Congjun Wu,
   Detect edge degeneracy in interacting topological insulators using entanglement entropy
   Phys. Rev. B 91, 115118 (2015) . See pdf file

  63. Gu-Feng Zhang, Yi Li, Congjun Wu,
   The honeycomb lattice with multi-orbital structure: topological and quantum anomalous Hall insulators with large gaps
   Phys. Rev. B 90, 075114 (2014) . See pdf file

  64. Da Wang, Zhou-Shen Huang, Congjun Wu,
   The fate and remnant of Majorana zero modes in a quantum wire array
   Phys. Rev. B 89, 174510 (2014) . See pdf file

  65. Yi Li, E. H. Lieb, Congjun Wu,
   Exact Results on Itinerant Ferromagnetism in Multi-orbital Systems on Square and Cubic Lattices
   Phys. Rev. Lett. 112, 217201 (2014) . See pdf file .

  66. Da Wang, Yi Li, Zi Cai, Zhichao Zhou, Yu Wang, Congjun Wu,
   Competing orders in the 2D half-filled SU(2N) Hubbard model through the pinning field quantum Monte-Carlo simulations
   Phys. Rev. Lett. 112, 156403 (2014), See pdf file

  67. Yi Li, Da Wang, Congjun Wu,
   Spontaneous time-reversal symmetry breaking in the boundary Majorana flat bands,
   New J. Phys. 15 085002 (2013), See pdf file

  68. F. H茅bert, Zi Cai, V. G. Rousseau, Congjun Wu, R. T. Scalettar, G. G. Batrouni
   Exotic phases of interacting p-band bosons
   Phys. Rev. B 87, 224505 (2013) . See pdf file

  69. Xiangfa Zhou, Yi Li, Zi Cai, Congjun Wu,
   Unconventional states of bosons with synthetic spin-orbit coupling,
   J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 46 134001 (2013) . See pdf file

  70. Congjun Wu,
   Mott made easy,
   Nature Physics 8, 784 (2012) (News and Views)
   . See pdf file

  71. Yi Li, Shou-Cheng Zhang Congjun Wu,
   Topological insulators with SU(2) Landau levels
   Phys. Rev. Lett. 111, 186803 (2013)
   . See pdf file

  72. Zi Cai, Hsiang-hsuan Hung, Lei Wang, Congjun Wu,
   Quantum magnetic properties of the SU(2N) Hubbard model in the square lattice: a quantum Monte Carlo study,
   Phys. Rev. B 88, 125108 (2013)
   . See pdf file

  73. Zi Cai, Yu Wang, Congjun Wu,
   Frustrated Bose-Einstein condensates with non-collinear orbital ordering
   Phys. Rev. B 86, 060517(R) (2012)
   , See pdf file

  74. Zi Cai, Xiangfa Zhou, Congjun Wu,
   Magnetic phases of bosons with synthetic spin-orbit coupling in optical lattices,
   Phys. Rev. A 85, 061605(R) (2012)
   , See pdf file
   .
  75. Yi Li, Xiangfa Zhou, Congjun Wu,
   Three-dimensional quaternionic condensations, Hopf invariants, and skyrmion lattices with synthetic spin-orbit coupling
   Phys. Rev. A 93, 033628 (2016)
   , See pdf file

  76. Gia-Wei Chern, Congjun Wu,
   Four-coloring model and frustrated superfluidity in the diamond lattice
   Phys. Rev. Lett. 112, 020601 (2014)
   , see pdf file and supplementary material .

  77. Zi Cai, Hsiang-hsuan Hung, Lei Wang, Dong Zheng, Congjun Wu,
   Pomeranchuk cooling of the SU($2N$) ultra-cold fermions in optical lattices
   Phys. Rev. Lett. 110, 220401 (2013)
   , see pdf file, and supplementary material .

  78. Yi Li, Congjun Wu .
   Spin-orbit coupled Fermi liquid theory with magnetic dipolar interaction,
   Phys. Rev. B 85, 205126 (2012)
   , pdf file

  79. Yi Li, Xiangfa Zhou, Congjun Wu .
   2D and 3D topological insulators with isotropic and parity-breaking Landau levels,
   Phys. Rev. B 85, 125122 (2012)
   , see pdf file

  80. Zi Cai, Congjun Wu, U. Schollw锟絚k,
   Confinement: a real-time visualization,
   Phys. Rev. B 85, 075102 (2012)
   , see pdf file .

  81. Zi Cai, Lu-Ming Duan, Congjun Wu,
   Phase-sensitive detection for unconventional Bose-Einstein condensations,
   Phys. Rev. A 86, 051601(R)
   , see pdf file.

  82. Hsiang-Hsuan Hung, Can-Li Song, Xi Chen, Xucun Ma, Qi-kun Xue, Congjun Wu,
   Anisotropic vortex lattice structures in the FeSe superconductor
   Phys. Rev. B 85, 104510 (2012)
   , see pdf file.

  83. Yi Li, Kenneth Intriligator, Yue Yu, Congjun Wu,
   Isotropic Landau levels of Dirac fermions in high dimensions
   Phys. Rev. B 85, 085132 (2012)
   , see pdf file.

  84. Xiang-Fa Zhou, Jing Zhou, Congjun Wu,
   Vortex structures of rotating spin-orbit coupled Bose-Einstein condensates,
   Phys. Rev. A 84, 063624 (2011).
   , see pdf file .

  85. Na Young Kim, Kenichiro Kusudo, Congjun Wu, Naoyuki Masumoto, Andreas L锟絝fler,
   Sven H锟絝ling, Norio Kumada, Lukas Worschech, Alfred Forchel and Yoshihisa Yamamoto,
   "Dynamical d-wave condensation of exciton锟絧olaritons in a two-dimensional square-lattice potential",
   Nature Physics 7, 681 (2011)
   See pdf file , and supplementary material .

  86. Can-Li Song, Yi-Lin Wang, Peng Cheng, Ye-Ping Jiang,Wei Li,Tong Zhang, Zhi Li,Ke He,Lili Wang,
   Jin-Feng Jia, Hsiang-Hsuan Hung, Congjun Wu, Xucun Ma, Xi Chen, and Qi-Kun Xue,
   Direct Observation of Nodes and Twofold Symmetry in FeSe Superconductor,
   Science 332, 1410 (2011),
   See pdf file , and supplementary material .

  87. Zi Cai, Congjun Wu,
   Complex and real unconventional Bose-Einstein condensations in high orbital bands,
   Phys. Rev. A 84, 033635 (2011),
   See pdf file .

  88. Gia-Wei Chern, Congjun Wu,
   Orbital ice: An exact Coulomb phase on the diamond lattice
   Phys. Rev. E 84, 061127 (2011)
   , See pdf file .

  89. Yi Li, Congjun Wu,
   High-Dimensional Topological Insulators with Quaternionic Analytic Landau Levels,
   Phys. Rev. Lett. 110, 216802 (2013)
   . See pdf file and supplementary material .

  90. Hsiang-hsuan Hung, Yupeng Wang, Congjun Wu,
   Quantum magnetism of ultra-cold fermion systems with the symplectic symmetry,
   Phys. Rev. B 84, 054406 (2011)
   . See pdf file .

  91. Dong Zheng, Guang-Ming Zhang, Congjun Wu,
   "Particle-hole symmetry and interaction effects in the Kane-Mele-Hubbard model",
   Phys. Rev. B 84, 205121 (2011)
   . See pdf file .

  92. Congjun Wu,
   "Exotic many-body physics with large-spin Fermi gases"
   Physics 3, 92 (2010)
   . See pdf file .

  93. Zi Cai, Yupeng Wang, Congjun Wu,
   "Stable Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov pairing states in 2D and 3D optical lattices",
   Phys. Rev. A 83, 063621 (2011)
   . See pdf file

  94. Machi Zhang, Hsiang-hsuan Hung, Chuanwei Zhang, Congjun Wu,
   "Quantum anomalous Hall states in the $p$-orbital honeycomb optical lattices ",
   Phys. Rev. A 83, 023615 (2011)
   . See pdf file .

  95. Wei-Cheng Lee, Congjun Wu,
   "Microscopic Theory of the Thermodynamic Properties of Sr$_3$Ru$_2$O$_7$"
   Chin. Phys. Lett. 33, 037201 (2016)
   . See pdf file ,

  96. Yi Li, Congjun Wu,
   "The $J$-triplet Cooper pairing with magnetic dipolar interactions",
   Scientific Report 2, 392 (2012)
   . See pdf file .

  97. Xiong-jun Liu, Xin Liu, Congjun Wu, J. Sinova
   "Quantum Anomalous Hall Effect with Cold Atoms Trapped in a Square Lattice",
   Phys. Rev. A 81, 033622 (2010)
   . See pdf file .

  98. Kai Sun, Congjun Wu, S. Das Sarma
   "Spontaneous inhomogeneous phases in ultracold dipolar Fermi gases",
   Phys. Rev. B 82, 075105 (2010)
   . See pdf file .

  99. Wei-Cheng Lee, D. P. Arovas, Congjun Wu
   "Quasiparticle Interference in the Unconventional Metamagnetic Compound Sr$_3$Ru$_2$O$_7$",
   Phys. Rev. B 81, 184403 (2010)
   . See pdf file .

  100. Congjun Wu, J. E. Hirsch
   "Mixed triplet and singlet pairing in ultracold multicomponent fermion systems with dipolar interactions",
   Phys. Rev. B 81, 020508 (R) (2010).
   See pdf file .

  101. Wei-Cheng Lee, Congjun Wu, Daniel P. Arovas, Shou-Cheng Zhang
   "Quasiparticle Interference on the Surface of the Topological Insulator Bi$_2$Te$_3$",
   Phys. Rev. B 80, 245439 (2009)
   . See pdf files .

  102. Hsiang-hsuan Hung, Wei-Cheng Lee, Congjun Wu
   "Frustrated Cooper pairing and the $f$-wave supersolidity",
   Phys. Rev. B 83, 144506 (2011)
   See pdf files

  103. Ching-Kit Chan, Congjun Wu, Wei-cheng Lee, S. Das Sarma
   "Anisotropic Fermi liquid theory of the ultra cold fermionic polar molecules: Landau parameters and collective modes",
   Phys. Rev. A 81, 023602 (2010),
   See pdf file

  104. Wei-cheng Lee, Congjun Wu,
   "Spectroscopic Imaging Scanning Tunneling Microscopy as a Probe to Orbital Ordering",
   Phys. Rev. Lett. 103, 176101 (2009).
   See pdf file

  105. Wei-cheng Lee, Congjun Wu, and S. Das Sarma
   "$F$-wave pairing of cold atoms in optical lattices",
   Phys. Rev. A 82, 053611 (2010),
   See pdf file .

  106. Wei-cheng Lee, Congjun Wu,
   "Theory of unconventional metamagnetic electron states in orbital band systems",
   Phys. Rev. B 80, 104438 (2009).
   See pdf file .

  107. Joseph Maciejko, Chaoxing Liu, Yuval Oreg, Xiao-Liang Qi, Congjun Wu, and Shou-cheng Zhang
   "Kondo effect in the helical edge liquid of the quantum spin Hall state",
   Phys. Rev. Lett. 102, 256803 (2009).
   See pdf file .

  108. Congjun Wu,
   "Unconventional Bose-Einstein Condensations Beyond the ``No-node'' Theorem"
   Mod. Phys. Lett. 23, 1 (2009).
   See pdf file .

  109. Congjun Wu, Daniel Arovas, and Hsiang-Hsuan Hung
   "A $\Gamma$-matrix generalization of the Kitaev model"
   Phys. Rev. B 79, 134427 (2009),
   . See pdf file

  110. Wei-cheng Lee, Shou-cheng Zhang, and Congjun Wu
   "Pairing State with a Time-Reversal Symmetry Breaking in FeAs-Based Superconductors",
   Phys. Rev. Lett. 102, 217002 (2009)
   , see pdf file .

  111. Congjun Wu , Ian Mondragon Shem, and Xiang-Fa Zhou,
   "Unconventional Bose-Einstein condensations from spin-orbit coupling",
   9 Chin. Phys. Lett. 28, 097102 (2011) (arXiv:0809.3532)
   , see pdf file .

  112. Congjun Wu,
   "Orbital analogue of quantum anomalous Hall effect in $p$-band systems"
   Phys. Rev. Lett. 101, 186807 (2008)
   , see pdf file .

  113. Shizhong Zhang, Hsiang-hsuan Hung, and Congjun Wu,
   "Proposed realization of itinerant ferromagnetism in optical lattices",
   Phys. Rev. A 82, 053618 (2010)
   , see pdf file .

  114. Vladimir M. Stojanovic, Congjun Wu , W. Vincent Liu, and S. Das Sarma,
   "Incommensurate superfluidity of bosons in a double-well optical lattice",
   Phys. Rev. Lett. 101, 125301 (2008)
   , see pdf file .

  115. Doron L. Bergman, Congjun Wu, Leon Balents,
   "Band touching from real space topology in frustrated hopping models",
   Phys. Rev. B 78, 125104 (2008)
   , see pdf file .

  116. Congjun Wu,
   "Orbital Ordering and Frustration of p-Band Mott Insulators",
   Phys. Rev. Lett. 100, 200406 (2008)
   , see pdf file .

  117. Cenke Xu, and Congjun Wu ,
   "Resonating plaquette phases in large spin cold atom systems"
   Phys. Rev. B 77, 134449 (2008)
   , see pdf file .

  118. Congjun Wu , and S. Das Sarma,
   "The $p_{x,y}$-orbital counterpart of graphene: cold atoms in the honeycomb optical lattice",
   Phys. Rev. B 77, 235107 (2008)
   . See pdf file.

  119. Jiang-ping Hu, Congjun Wu, and Xi Dai,
   "Proposed Design of a Josephson Diode ",
   Phys. Rev. Lett. 99, 067004 (2007)
   , see pdf file .

  120. Congjun Wu, Doron Bergman, Leon Balents, and S. Das Sarma,
   "Flat bands and Wigner crystallization in the honeycomb optical lattice",
   Phys. Rev. Lett. 99, 70401 (2007)
   , see pdf file

  121. Congjun Wu, Kai Sun, Eduardo Fradkin, and Shou-Cheng Zhang
   "Fermi liquid instabilities in the spin channel",
   Phys. Rev. B 75, 115103 (2007)
   , see pdf file

  122. Congjun Wu,
   "Hidden symmetry and quantum phases in spin-3/2 cold atomic systems", invited review article.
   Mod. Phys. Lett. B 20, 1707 (2006)
   , see pdf file.

  123. B. Andrei Bernevig, Taylor L. Hughes, Han-Dong Chen, Congjun Wu, Shou-Cheng Zhang,
   "Band Collapse and the Quantum Hall Effect in Graphene",
   Int. J. Mod. Phys. B Vol. 20, 3257-3278 (2006)
   , pdf file .

  124. Shi-Liang Zhu, Hao Fu, Congjun Wu, S. C. Zhang, and L. M. Duan,
   "Spin Hall Effects for Cold Atoms in a Light-Induced Gauge Potential"
   Phys. Rev. Lett. 97, 240401 (2006)
   , see pdf file.

  125. Congjun Wu, W. Vincent Liu, Joel Moore, and Sankar Das Sarma
   "Predicted quantum stripe ordering in optical lattices",
   Phys. Rev. Lett. 97, 190406 (2006)
   , see pdf file.

  126. Shu Chen, Yupeng Wang, W. Q. Ning, Congjun Wu, H. Q. Lin,
   "One-dimensional spin pyrochlore lattice: exact ground state and elementary excitations",
   Phys. Rev. B 74, 174424 (2006),
   see pdf file .

  127. W. Vincent Liu, and Congjun Wu,
   "Atomic matter of nonzero-momentum Bose-Einstein condensation and orbital current order",
   Phys. Rev. A 74 , 13607 (2006),
   see pdf file.

  128. Congjun Wu, Jiangping Hu, and Shou-Cheng Zhang,
   "Quintet pairing and non-Abelian vortex string in spin-3/2 cold atomic systems",
   Int. J. Mod. Phys. B V24, 311 (2010). See pdf file .

  129. Fei Zhou, and Congjun Wu,
   "Quantum dynamics, particle delocalization and instability of Mott states:
   the effect of fermion-boson conversion on Mott states",
   New J. Phys. 8 , 166 (2006). See, pdf file.

  130. Congjun Wu, B. Andrei Bernevig, and Shou-Cheng Zhang,
   " The Helical Liquid and the Edge of Quantum Spin Hall Systems ",
   Phys. Rev. Lett. 96 , 106401(2006),
   see, pdf file .

  131. Shu Chen, Congjun Wu, Shou-Cheng Zhang, and Yupeng Wang
   "Exact spontaneous plaquette ground states for spin-3/2 ladder models",
   Phys. Rev. B 72, 214428 (2005) see, pdf file.

  132. Congjun Wu, Jan Zaanen, and Shou-Cheng Zhang
   "Spin-orbit coupling induced magnetism in d-density wave states",
   Phys. Rev. Lett. 95, 247007 (2005), see pdf file.

  133. Congjun Wu,
   "Competing orders in one dimensional spin 3/2 fermionic systems",
   Phys. Rev. Lett. 95, 266404 (2005), see pdf file.

  134. Congjun Wu, and Shou-Cheng Zhang,
   "Sufficient condition for absence of the sign problem in the fermionic quantum Monte-Carlo algorithm",
   Phys. Rev. B 71, 155115 (2005), see pdf file .

  135. Sylvain Capponi, Congjun Wu, and Shou-Cheng Zhang,
   "Current carrying ground state in a bi-layer model"
   Phys. Rev. B 70, 220505(R) (2004), see pdf file .

  136. Congjun Wu, and Shou-Cheng Zhang,
   "Dynamic generation of spin-orbit coupling"
   Phys. Rev. Lett. 93, 36403(2004) , see pdf file .

  137. Congjun Wu, Jiang-ping Hu, and Shou-cheng Zhang
   "Exact SO(5) symmetry in the spin 3/2 fermionic system"
   Phys. Rev. Lett. 91 , 186402(2003), see pdf file .

  138. Congjun Wu , Han-dong Chen, Jiang-ping Hu, and Shou-Cheng Zhang
   "Vortex configurations of bosons in an optical lattice"
   Phys. Rev. A 69 , 43609 (2004). See pdf files.

  139. Congjun Wu , W. Vincent Liu, and Eduardo Fradkin
   "Competing orders in coupled Luttinger liquids,"
   Phys. Rev. B 68, 115104(2003) , See pdf file.

  140. Han-Dong Chen, Congjun Wu, and Shou-Cheng Zhang,
   "Quantitative test of SO(5) symmetry in the vortex state of $Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO_4$",
   Phys. Rev. Lett. 92, 107002 (2004) , see pdf file .

  141. Jiangping Hu, Bogdan A. Bernevig, and Congjun Wu
   "Spin current in spin-orbit coupling systems"
   Int. J. Mod. Phys. B 17, 5991(2003) , see pdf .

  142. C. H. Chern, H.D. Chen, Congjun Wu , Jiang-Ping Hu, and Shou-Cheng Zhang
   "Non-abelian Berry's phase and Chern numbers in higher spin pairing condensates"
   Phys. Rev. B 69, 214512(2004), see pdf file .

  143. Wenjun Zheng, Jiangping Hu, and Congjun Wu
   "Dynamic stripes, RVB spin liquid and high Tc superconductivity - a game of two players". Chapter 10 in "Models and methods of high-Tc superconductivity: Some frontal aspects V2, 2003",
   Nova Science Publishers, Inc. See ps file.

  144. Congjun Wu, and W. Vincent Liu
   "Thermodynamic properties of $d$-density wave order in cuprates",
   Phys. Rev. B 66, 20511R (2002), see pdf file.

  145. Congjun Wu, Tao Xiang, and Zhao-Bin Su
   "Absence of the zero bias peak in vortex tunneling spectra of high temperature superconductors"
   Phys. Rev. B 62, 14427 (2000), see pdf file.

  146. Congjun Wu, Bin Chen, Xi Dai, Yue Yu, and Zhao-Bin Su,
   "Schwinger boson mean field theory of the Heisenberg Ferrimagnetic Spin Chain",
   Phys. Rev. B 60, 1057(1999), See pdf file.


  Back to home


  Last modified: Tue July 15, 2007.